Slide Show

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

Font Loading Problem?

The content of this website is in Telugu Language. Please download the BRH Telugu RN font from here and copy to your system's fonts directory. For ex: If you are Windows users, copy font to your %windows%\fonts directory (ex. c:\windows\fonts) and browse the site. If you are LINUX users, login as "root", copy font to your ./usr/share/fonts/ttf directory and browse the site.

Site Statistics

Content View Hits : 13571
Areyuru Shree Vaidyanatheshwara Temple, TUMKUR

C±µ±ÀµÀñµÀ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À:

C±µ±ÀµÀñµÀ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶m¶¢ÀÀ sû¹±µhµlɶ¥AvÑn Oµ±¸ädOµ ±¸¶¨àòA ¶mAlµÀAfµÀ hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ (h¸vÃO¸) C±µ±ÀµÀñµÀ S¸ñ¶¢À¶¢ÀAlµÀ È¢v»ª±ÀµÀÀm¸é±µÀ. F ¶pÁgﶪævA sÇASµyµÃ±µÀ »ªdº¶mÀAfº 70 Oº.¤À.v lµÃ±µ¶¢ÀAlµÀ GAfµÀ, hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ¶mÀAfº 16 Oº.¤À. lµÃ±¸¶m C±µ±ÀµÀñµÀ C¶mÀ OµÀ S¸ñ¶¢À¶¢ÀÀ¶m È¢v»ª¶ml¼ . F lɶ¢«¸æ¶m¶¢ÀÀ ¶ªÀ¶¢Ã±µÈÈ¢±ÀÀï ¶ªA¶¢hµù±µ¶¢ÀÀv ¶pÁ±¸hµ¶m ¦¶¢°Éhµñ¶¢ÀÀ. F lɶ¢m¸æ¶m¶¢ÀÀ¶mAlµÀ ¶¢À¶®¶¢À»¬¶¢Ãnöhµ YÑïi±¼ôASµ¶¢ÀÀ È¢v»ª±ÀµÀÀ¶mél¼º. §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lµ±µ÷m¸±µæA F lɶ¢«¸æ¶m¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶pñi l¼¶m¶¢ÀÀ IOµÀÖ¶¢ ¶¶ªAPïvÑ sûµOµÀåvÀ ¢¸ïl¼ n¢¸±µgn£ÀhµåA ¶¢¶ªÃ嶢ÁAd¹±µÀ. O¸±µÊ¢À£ÀdAdÉ  §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£Àn I¶¶¢Ë±ÇhÉ lµÅfûµËÈ¢À¶m sûµOºåhÍ ¶pÁ¹±¼å ¶m¶¢ÀîOµA¶¢ÀÀAW ¶pÁ¹ZAVµlµ±Ð ¢¸±¼Oͱ¼OµvÀ ¶pûwAVµÀh¸±ÀÀ (Èm±µÊ¢±µÀh¸±ÀÀ).

sûµ±ÀµÀAOµ±µ ¢¸ïlµÀvÀ ¶ª±ÀÀhµA Iv¹Adº N¶¨l¸vÀ vÉl¸ ¶¥¶ªåò WOºhµùvhÍ ¶pn vÉOµÀAf¸ «¸ö£À ¢¸±¼ ¶¢À»¬¶¶¢ÀhÐ ClµÀìhµAS¸ ¶m±ÀµÀ¶¢À¶¢ÁhµÀAl¼ E¶pêdº ¶mñ¸±µÀ ¢¸ïlµÀvOµÀ sûµOµÀåvÀ EOµÖfºOº ¶¢WÛ lɶ¢Áfºn ¶m£Àî ¶pÁ¹ZAW hµ¶¢À ¶¶®nOµ±µ ¢¸ïlµÀËvǶm O¸ï¶mù±³, SµÀAfÇqÒdÀ,Oºfºé ËÈ¢¶pûvÀïhµv¶mÀ ¶m±ÀµÀAVɶªÀOµÀm¸é±µÀ.ClÇ£lµAS¸ ¢¸±¼ E¶¨à O¸±µïvÀ Èm±µ¤±µÀh¸±ÀÀ.

CÈmOµ ¢¸ïlµÀvÀ ¶m±ÀµÀAC¶¢ÁhµÀAfµÀd VÉhµ F ¶¢À¶®¶¢À»¬¶¢Ãnöhµ ¶pÁ±¸hµ¶m YÑïi±¼ôAhµËÈ¢À¶m §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À IAhÐ ¶pñ»ªl¼çVÇAl¼¶ml¼.O¸ï¶mù±³ ¶¢Adº sûµ±ÀµÀAOµ±µ ¢¸ïl¼ ¶ª»¬hµA Iv¹Adº N¶¨l¸vÀ, ¶¥¶ªåòWOºhµùvhÐ OµÃfµ ¶pn vÉOµÀAf¸ ¶m±ÀµÀ¶¢À±ÀÀ¶m £¶¨±ÀµÀA hÇvÀ¶ªÀOµÀn m¸»ªåOµÀvÀ ËÈmhµA El¼ ¶ªhµïA Cn ¶pvÀOµÀVµÀm¸é±µÀ EAlµÀOµÀ nlµ±µ÷¶mAS¸ OÍné ClµÀìhµ ¶¢À»¬¶¢Àv¶mÀ hÇvÀ¶pÁVµÀm¸é¶¢ÀÀ.

 

 

»ªlµç¶p궶m¶pwô ±ÀµÀAlµÀAfµÀ §ñ ¶¢Àvô¶m±µ¶ª±ÀµÀï ¶¢À±¼±ÀµÀÀ §ñ Ivô±ÀµÀï ¢¸±¼lµç±¼Oº 2002 ¶¢ ¶ªA¶¢hµù±µA (LOµ Èmv EAVµÀ £ÀAVµÀ) SÍAhµÀ O¸ï¶mù±³ ¢¸ïl¼hÍ sÇASµyµÃ±µÀvÎn Oºl¸ö±ÀÀ O¸ï¶mù±³ D¶ªêiñvÎ Vɱ¼ ¶ªÀ¶¢Ã±µÀ 6 ÈmvvÀ WOºhµù j¶ªÀOµÀ¶mé¶pêdºOº ¶m±ÀµÀAO¸vÉlµÀ. D O¸ï¶mù±³ ¶pÁAfµÀ OµñÊ¢Àg Sµdºà±¸±ÀÀv¹ ¶¢Ã±¼Al¼ l¸n¶mÀAfº o±µÀ OµÀf¸ O¸±µÀhµÀAfÉl¼ F £lµAS¸  Oºô¶¨àhµ±µAS¸ ¶¢Ã±µfµA ¶¢vô D D¶ªêiñ f¸Oµà±³ “¤±¼n fº´ªV¸±³Ý VDZÀµÀAfº ¢¸±µÀ EOµ ÈmvOµÀ£ÀAW sñhµOµ±µÀ, O¸¶¢Á¶m ¤À±µÀ EAdº¶¢lµçÈm Èm¶¢Àîl¼S¸ £¥¹ñAi h¸¶ªÀOж¢fµA ¶¢ÀAWl¼” Cn VÇq¸ê±µÀ. D ¶p±¼»ªæivÎ ¢¸±µÀ §ñ ËÈ¢lµï m¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À ËÈp lµÅfûµËÈ¢À¶m ¶m¶¢ÀîOµA GAW Dv±ÀµÀA¶mOµÀ È¢zõ “Ê¢À¶¢ÀÀ ¶¢Ã a£hµA G¶méAhµ¶¢±µOµÀ ¶pñi ¶ªA¶¢hµù±µA o ¶ªnél¼Oº ¶¢WÛ (¶¢ÀOµÀ VÇhµ¶m±ÀÀ¶m) ʪ¶¢v¶mÀ VɱÀµÀÀlµÀ¶¢ÀÀ lµ±ÀµÀGAW ¶¢ÃOµÀ¶mé F ¢¸ïl¼n ¶m±ÀµÀA VɱÀµÀ¶¢Àn” Ê¢fµÀOµÀm¸é±µÀ, ¶¢ÃOµÀ ¶m±ÀµÀA C±ÀÀhÇ £À¶¢Àîw鶢À±µ¶¢OµÀAf¸ ¶pÁ¹YVǶªÀOµÀAdÀ shµÀOµÀh¸¶¢Àn Ê¢fµÀOµÀm¸é±µÀ. ClµÀìhµA J£ÀdAdÉ ¢¸±¼ O¸ï¶mù±³ ¶pÁAfµÀ ±ÐY ±ÐYÂOµÀ OÍl¼çOÍl¼çS¸ hµSµÀØhµÀ ¶¢ÀÃfµÀ ÈmvvvÎ ¶ªA¶pÁ¹±µäAS¸ ¶m±ÀµÀ¶¢À±ÀÀ¶ml¼.

 

C±¼±ÀµÀñµÀ ¢¸»ª §ñ Oµl¼±µ¶pêOº 2001 ¶¢ ¶ªA¶¢hµù±µAvÎ SÍAhµÀOºñAl¼ s¹S¸¶m sOµW¶¶mé¶pÁAfµÀ C±ÀÀï Cl¼ Èplµç¶pÁAfµÀv¹ ¶¢Ã±¼Al¼. l¸n¶¢vô j¶¢ñÈËÈ¢À¶m m¸»»pêhÍ s¹lµ¶pfµÀhµÀ¶mé¶pêdºOº Ehµ¶mÀ D¶ªêiñOº È¢zõ ¶ªÃl¼O¸n, È¢±É IËlǶm ¶¥¶ªåòWOºhµùS¸n VɱÀµÀAVµÀOÐ vÉlµÀ. ¶pñil¼¶m¶¢ÀÀ lɶ¢ÁfµÀ ¶pÁ¹Y Y±µÀSµÀ ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ §ñËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢m¸æ¶m¶¢ÀÀ¶mOµÀ È¢zõ lɶ¢Áfº j±µæA¶mÀ   j¶ªÀOµÀn S¸±ÀµÃÈnOº ±¸»ª ¶¢À±µv lɶ¢«¸æ¶mA VµÀdÃà sûµOºåhÍ ¶pñlµ°µ¶m VɱÀµÀAfµA VÉ¥¹±µÀ. F £lµAS¸ ¶pñi±ÐY ¶¢ÀÃfµÀ Êmvv O¸vA VÉ¥¹±µÀ. C¶pÁfµÀ ¢¸±¼ S¸±ÀµÀA ¶m±ÀµÀAC±ÀÀ¶ml¼.

 

«¸¶¢Ã¶mï ¢¸ïlµÀvÀ D±ÀÀ¶m O¸ï¶mù±µÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ SµÀAfÇ YsÀìvÀ ¶ª»¬hµA JlÓn N¶¨lµÀ vÉlµÀ Wl¼hµùvÀ vÉOµÀAf¸ ClµÀìhµAS¸ ClµÅ¶¥ï¶¢À¶¢Áh¸vÀ. CAhµdº ¶¢À¶® ¶¢À»¬¶¢Ãnöhµ lɶ¢ÁfµÀ C±µ±ÀµÀñµÀ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À.

EOµÖfºOº ¶pñil¼¶mA Oµ±¸ädO¸ ±¸¶¨àò ±ÐfµÀâ ¶ªAȪæ (O³.I´ª.D±³.dº.»ª.)  s¶ªÀùvÀ SµAdºSµÀ¶¢Àî ¶®±ÀÀ¢¸«¸ï¶¢ÀÀ. §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶m¶¢ÀÀ ¶pÁ±¸hµ¶m O¸vAm¸dºl¼. EOµÖfº ¶¢À¶®¶¢À»¬¶¢ÃG¶mé YÑïi±¼ôASµA G¶mél¼. F lɶ¢«¸æ¶m¶¢ÀÀ¶mOµÀ lµS¼Ø±µvÎ CAlµhÍ C±Ç±ÀµÀñµÀ. W±µÀ¶¢ÁOµÀlµSµØ±µvÑn ¶®vAvÎ §ñ q¸v ¶¢ÀwôO¸±µÀݶm «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶mA GAl¼.

lɶ¢«¸æ¶m ¢ÀÀPl¸ö±µ¶¢ÀÀ

lɶ¢Áfº ¦v

C±Ç±ÀµÀñµÀOµÀ ¶¢VÇÛ J¶mÀSµÀv SµÀA¶pÁ

Last Updated on Sunday, 13 November 2011 18:43