Slide Show

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

Font Loading Problem?

The content of this website is in Telugu Language. Please download the BRH Telugu RN font from here and copy to your system's fonts directory. For ex: If you are Windows users, copy font to your %windows%\fonts directory (ex. c:\windows\fonts) and browse the site. If you are LINUX users, login as "root", copy font to your ./usr/share/fonts/ttf directory and browse the site.

Site Statistics

Content View Hits : 13367

C±µ±ÀµÀñµÀ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À ¶ªnél¼Oº s¶ªÀù mÓOµ±µïA:

 

§ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶m¶¢ÀÀ Oµ±¸ädOµ ±¸¶¨àAò, hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ Zv¹ô, hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ ¶mSµ±µA ¶mÀAfº OÍAhµ lµÃ±µAvÎ GAfÇ ¶¢Àvô¶ªAlµñA ˱ÇvÉö ʪඨ´m ¶mÀAfº 8 Oº.¤À. lµÃ±µAvÑ GAl¼. D S¸ñ¶¢ÀA  nAfº GAdÀAl¼. F S¸ñ¶¢ÃnOº s¶ªÀù «ÕOµ±µïA GAl¼. Sµ¶¢±µéÈ¢ÀAdÀ s¶ªÀù «ÕOµ±µïA OµÃf¸ GAl¼. Sµ¶¢±µéÈ¢ÀAdÀ s¶ªÀù ¶pñi SµAdOµÀ LOµ «¸±¼ C±¼±ÀµÀñ¼Oº ¶¢WÛ È¢y¹å±ÀÀ. Glµ±ÀµÀA 6 ||SµA|| ¶mÀAfº ±¸iñ 10 ||SµA|| ¶¢±µOµÃ s¶ªÀù «ÕOµ±µïA vtû¶ªÀåAl¼. Ghµù¶¢ ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÎ ¶pñhÉïOµ s¶ªÀù «ÕOµ±µïA GAl¼.


C±µ±ÀµÀñ¼Oº È¢yÉõ ¶¶¢Ã±µØA :

s¶ªÀùvÎ D±ÀÀhÉ

hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ -> ¶¢Àvô¶ªAlµñA -> ¶®v¶mñµÀ -> C±µ±ÀµÀñµÀ

 

˱ÇvÀvÑ D±ÀÀhÉ

hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ -> ¶¢Àvô¶ªAlµñ -> ¶®v¶mñµÀ


µOµÀåvOµÀ ¶ªÃVµ¶mvÀ:

  1. EOµÖfºOº ±¸¶¢f¸nOº OÇ.I´ª.D±³.dº.»ª s¶ªÀù ¶pñi SµAdOµÀ Gm¸é±ÀÀ. Glµ±ÀµÀA  6 ||SµA|| ¶mÀAfº ±¸iñ 10 ||SµA|| ¶¢±µOµÃ s¶ªÀù «ÕOµ±µïA GAl¼.
  2. EOµÖfµ ¶pñi ¶ªA¶¢hµù±µA ¦¶¢±¸iñ  ¶pAfµÀSµ V¸v¹ ËÈ¢sûµ¶¢AS¸ ±µkÐhµù¶¢A Y±µÀ¶pÁh¸±µÀ. 8 ±ÐYÂv q¸dÀ Y±¼SÉ F O¸±µïOµñ¶¢ÀAvÎ W¶¢±¼ ±ÐY l¿qÒhµù¶¢A ¶¢À±¼±ÀµÀÀ s¹g ¶ªAVµ O¸vÛfµA Y±µÀSµÀhµÀAl¼.
Last Updated on Wednesday, 03 February 2010 13:18