Slide Show

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

Font Loading Problem?

The content of this website is in Telugu Language. Please download the BRH Telugu RN font from here and copy to your system's fonts directory. For ex: If you are Windows users, copy font to your %windows%\fonts directory (ex. c:\windows\fonts) and browse the site. If you are LINUX users, login as "root", copy font to your ./usr/share/fonts/ttf directory and browse the site.

Site Statistics

Content View Hits : 13569

C±Ç±ÀµÀñµÀ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À – qÕ±¸gºOµ S¸kµ:

§ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À GAfº¶m¶¶pñlɶ¥A LOµ hµqÒsûµÃ£ÀS¸ Êp±µÀ qÏAl¼¶ml¼. F ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ lɶ¢«¸æ¶mA ¶¢À±¼±ÀµÀÀ q¸vÀ ¶¢ÀvÉô¶¥ö±µ lɶ¢«¸æm¸vÀ Ê¢v ¶ªA¶¢hµù±¸v m¸dº£ S¸ Vµ±¼hµñ VÇsÀhÐAl¼. C±ÀÀhÇ F ¶pñlɶ¥A vÎ IdÀ¶¢Ad ¦v¹¥¹¶ªm¸vÀ vsûµïA O¸vÉlµÀ. C±ÀÀhÇ ¶pñYv Ctq¸ñ±ÀµÀA ¶pñO¸±µA F ¶pñlɶ¥A È¢Àlµd lµdàËÈ¢À¶m Cfµ£ GAfº¶ml¼. ¶¢lû¼W ¶¢À¶¬±¼ø ¶¢À±¼±ÀµÀÀ Ehµ±µ ¶¢À¶¬±µøvÀ »¬¶¢Ãv±ÀµÃv ¶mÀAfº EOµÖfµOµÀ ¶¢WÛ hµ¶p¶ªÀù VɶªÀå GAfº±¼. ¢¸±µÀ EOµÖfµ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶mAvÎ GAfÇ W¶mé YÑïi±¼ôASµA. l¸nOºµ LOµ W¶mé Sµ±µìSµÀfºn ¶¢ÃhµñA n±¼îAW±µÀ. VÐyµõ ±¸YÂv Oµv±vÎ lÉ¢¸v±ÀµÃné Ctû¶¢Ål¼è VÇ¥¹±µÀ. q¸vÀ ¶¢ÀvÉô¶¥ö±µ lɶ¢«¸æ¶mA lµSµØ±µ LOµ l¼¶¢ï ¶¶pv ¶¢Å°µA GA fÇlµd. ¢¸±¼ D¶¥ñ¶¢ÃnOºµ ¶¢WÛ¶m ±ÐSµÀvOµÀ D VÇdÀà ¶mÀAfº (DOµÀv) hµ±ÀµÃ±µÀ VÇ»ª¶m N¶¨lûµA¶mÀ ¶EWÛ ¢¸±¼ ±ÐS¸v¶mÀ ¶m±ÀµÀA VÉȪ¢¸±µd.

 

 

F lÉ¢¸v±ÀµÀA ¶¶¢ÀÀPl¸ö±¸né n±¼îAVÇ O¸±µïOµñ¶¢ÀA VǶpdºà¶m¶pÁfµÀ. COµÖfµ hµñ¶¢ïO¸vvÎ ¶¢Ã¶m¶¢ C»ªæ ¶pAY±¸vÀ, OµAVµÀ ¶¢¶ªÀ嶢ÁvÀ vsûµïA C±ÀÀm¸±ÀÀ. l¸nn sdºà D sÀÀ¶¨ÀvÀ n¶¢»ªAVÇ¢¸±µn VǶr¸ë±µÀ. IAlµÀOµAdÇ «¸lû¸±µg ¶pñYvÀ ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ lÇ¢¸v±ÀµÀAvÑ, lÉ¢¸v±ÀµÀA lµSµØ±µ nlµ»ªAVµ±µÀ.

 


§ñ Sµl¼çSµ¶pê ¶ª¶¢Ãlû¼:


C±µ±ÀµÀñµÀ S¸ñ¶¢ÀAvÎ ¶pñÊ¢¦AW¶m È¢AdÈm  LOµ ¶ª¶¢Ãlû¼ Oµ¶m¶pfµÀhµÀAl¼.l¸nn Sµl¼çSµ¶pê ¶ª¶¢Ãlû¼ CAd¹±µÀ. E´¶pêd½µOº 60 -70 ¶ªA¶¢hµù±¸vOºñhµA D ¶ª¶¢Ãlû¼¶mÀAfº ¶ªÀ¢¸¶ª¶mvÀ ¶¢VÇÛ£  Cn Èplµç¢¸±µÀ VÇsÀh¸±µÀ. C±ÀÀhÇ E¶pêfµÀ IdÀ¶¢Adº ¢¸¶ªm¸ ±¸¶¢fµA vÇlµÀ.

 


§ñ DlµÊ¢¶m«¸ö£À ¶ª¶¢Ãlû¼::


9¶¢ ¶¥hµsçAvÎ §ñ DlµÊ¢¶m «¸ö£À¢¸±µÀ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lÉ¢¸v±ÀµÀA ¶pOµÖ¶m ¶¢ÀeµAvÎ GAfÇ ¢¸±µd. O¸n E¶pÁýêfµÀ ¢¸±µÀ vɱµÀ. ¢¸±¼ ¶ª¶¢Ãlû¼ ¶¢ÃhµñA GAl¼.

 

C±µ±ÀµÀñµÀ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À
Last Updated on Sunday, 07 March 2010 08:08