Slide Show

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

Font Loading Problem?

The content of this website is in Telugu Language. Please download the BRH Telugu RN font from here and copy to your system's fonts directory. For ex: If you are Windows users, copy font to your %windows%\fonts directory (ex. c:\windows\fonts) and browse the site. If you are LINUX users, login as "root", copy font to your ./usr/share/fonts/ttf directory and browse the site.

Site Statistics

Content View Hits : 13570

lɶ¢Án C¶mÀSµñ¶¬:-

 

sûµOµÀåv EOµÖfºOº ¶¢WÛ lɶ¢ÁnOº ¶pÁ¹Y, CtûʨOµA VɱÀÀAW. lɶ¢ÁfºhÍ Ev¹ q¸ñ±¼æAVÉ«¸±µÀ. m¸OµÀ ¶¢WÛ¶m EsìAl¼n hÍvS¼AV¸vn hÍvS¼AVµÀ Cn . m¸OµÀ ¶¢WÛ¶m ±ÐSµA ¶m±ÀµÀA C¶¢Áh¸l¸? Êm¶mÀ OбµÀOµÀ¶mél¼ Y±µÀSµÀhµÀAl¸? Cn ¶¢À¶m¶¶ªÀùvÎ C¶mÀO¸n ¶pÁ¹Y¹±¼hÍ lɶ¢Án ËÈ¢À¶m¶¢Á¶mé ¶pñ«¸lµ E¶¢ö¶¢Àn CfºS¼¶mV³ D¶pÁ¹Y¹±¼ sûµOºå¶mÀAW wASµA ËÈp¶m Èpdºà¶m Jl¼ ¶pÁ¹v¶mÀ VÉfºvÎ ¶pñ«¸lµA ±µÃ¶pAvÎ ¶¢WÛ EWÛVµÀAfº±¼. C¶pÁýêfµÀ D ¶pñ«¸lµAS¸ ¶¢WÛ¶m ¶pÁ¹vÀ sǶª¶ªAPïvÎ ¶¢ÁAl¸ hµ¶mÀ C¶mÀOµÀm¸é ¶p¶mÀvÀ Èm±µÊ¢±¼¶mq¸ê, ¶ª±¼¶ªAPïvΠȢ»ª, Chµn D¶¥±ÀµÀA Èm±µÊ¢±µlµ¶mé ¶¢Ãd. C±ÀÀm¸ ¢¸yµÀõ ¶¢lµvÀOµÀAf¸ Èplµç sûµOºåhÍ lɶ¢m¸æ¶mAOµÀ ¶¢WÛ ¶pÁ¹Y VɱÀÀAW lɶ¢ÁnOº CtûʨOµA VDZÀÀAVµÀVµÀAfº±¼. Cv¹ VÉ»ª¶mV³ 5-6 ÈmvvÎô ¶¥ÀsûµA Y±¼S¼ ¶ªÃVµ¶m Oµ¶msf¸l¼ ¶¢ÀÀPïAS¸ È¢ÀvÀO¸n ¢¸ïlûµÀvÀ O¸ï¶mù±³ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ ¶¬Ålµ±ÀµÀ ±ÐS¸vÀ J£À N¶¨l¸vÀ vÉOµÀAf¸ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ ¶¥¶ªåòWOºhµù vÉOµÀAf¸ lɶ¢ÁnOº Oɶ¢vA ¶pÁ¹Y, CtûʨOµA VɱÀÀAW ¶¥ñlµè sûµOºå¶mÀAW q¸ñ±¼æ»ª ¶pÁ¹±¼åS¸ ¶m±ÀµÀA C¶¢ÁhµÀAl¼ Cn VÇ»pê¶mVµ F O¸vlµwô ¶m¶¢Àîf¸nOº OµÃf¸ O¸OµÀAf¸ ¶¢ÁAdAl¼. C±ÀÀm¸ V¸v¹ ¢¸ïlµÀvÀ ¶m±ÀµÀA C¶¢Áh¸±ÀÀ CAl¸ ¶m¶¢Àîf¸nOº OµÃf¸ O¸lµÀ.

Last Updated on Sunday, 07 March 2010 08:51