Slide Show

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

Font Loading Problem?

The content of this website is in Telugu Language. Please download the BRH Telugu RN font from here and copy to your system's fonts directory. For ex: If you are Windows users, copy font to your %windows%\fonts directory (ex. c:\windows\fonts) and browse the site. If you are LINUX users, login as "root", copy font to your ./usr/share/fonts/ttf directory and browse the site.

Site Statistics

Content View Hits : 13368

sûµOµÀåv C¶mÀsûµ¶¢¶¢ÀÀvÀ:

¶¢ÀÀPﶢÀÀS¸ q¸ñg¶¬AhµOµ ¢¸ïlµvÀ D±ÀÀ¶m O¸ï¶mù±³ OµÀ.¶¬Ålµ±ÀµÀ ¶ªAsAlû¼hµ ¢¸ïlµÀvOµÀ Iv¹Adº N¶¨l¸vÀ ¢¸fµOµÀAf¸ vÇl¸ Iv¹Adº ¶¥¶ªåò WOºhµù VɱÀµÀOµÀAf¸ Oɶ¢vA ¶pÁ¹Y, CtûʨOµA VɱÀµÀdA. ¶¥ñlµè, sûµOºåhÍ q¸ñ±¼æAWhÇ V¸vÀ ¶ªA¶pÁ¹±µäAS¸ ¶m±ÀµÀ¶¢À¶¢Áh¸±ÀÀ El¼ F ËÈ¢Y¹ßnOµ ±ÀµÀÀSµAvÎ OµÃf¸ ¶m¶¢ÀîfµµA Oµ¶¨àA C¶m颸±µÀ ¶ª»¬hµA ¶m¶¢ÀîOµ hµ¶pêlµÀ IAlµÀOµAdÇ EOµÖfµ ¶¢WÛ ¢¸ïlµÀv¶mÀ ¶m±ÀµÀA VǶªÀOµÀ¶mé CAlµ±¼n (lɶ¢«¸æ¶m ʪ¶¢OµÀvÀ) Oµw»ª ¢¸±¼ C¶mÀsûµ¢¸v¶mÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ ¢¸±¼ W±µÀm¸¶¢À, rÒ´m ¶mAs±µÀ i¶ªÀOµÀn EOµÖfµ £À ¶¢ÀÀAlµÀG¶VµfµA Y±¼S¼Al¼.

 

1

§ñ ¶¢Àvô¶m±µ¶ª±ÀµÀï

»ªlµç¶pê¶m q¸yµï,

C±µ±ÀµÀñµÀ, (CAVÇ) lµSµØ±µ

È¢ÀÀËsÇv³: 9731338141

m¸OµÀ 2002 ¶¢ ¶ªA¶¢hµù±µAvÎ  O¸ï¶mù±³    sÇASµyµÃ±µÀvÎn Oºl¸ö±ÀÀ O¸ï¶mù±³ D¶ªêhµñvÎ Cfºîd³ C±ÀµÀï¶mÀ 3-4 ÈmvvÀ WOºhµù VɱÀÀAVµÀOµÀm¸é¶mÀ C±ÀÀ¶m¶pêdOº ¶m±ÀµÀAC¶¢vÇlµÀ l¸nhÍq¸dÀ Sµfµâv¹ ¶¶¢Ã±¼¢¸dº ¶mÀAfº o±µÀ O¸±µfµA  VµÃ»ª f¸Oµà±µÀ El¼ EOµÊ¢ÀvÀ C¶¢lµÀ Cn sûµ±ÀµÀÈpd¹à±µÀ C¶pÁýêfµÀ ¶¢Ã H±¼Oº lµSµ±µvÎ G¶mé §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶m¶¢ÀÀ¶mOµÀ È¢zõ ¶pÁ¹Y VɱÀÀAWº ¶ªA¶¥±ÀµÀAVµOµÀAfµÀ §ñËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À q¸ñ±¼æAVµÀAdÀ. ClÇ£lµAS¸ ±ÐY lɶ¢«¸æ¶mA   È¢zõ ¶m±ÀµÀAVDZÀµÀn Ê¢fµÀOµÀm¸é¶mÀ ClµÀìhµA J£ÀdAdÇ m¸ O¸ï¶mù±³ ¢¸ïl¼ 3-4 ÈmvvvÎ ¶ªA¶pÁ¹±µäAS¸ ¶m±ÀµÀA D±ÀÀAl¼

2

§ñ  ±ÀµÀvô±ÀµÀï

»ªlµç¶pê¶mq¸yµï,

C±µ±ÀµÀñµÀ (lµSµØ±µ)

hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ (h¸)

È¢ÀÀËsÇv³ - 9008831648

m¸OµÀ 2002 ¶¢ ¶ªA¶¢hµù±µAvΠ    (¶¢Àvô ¶m±µ¶ª±ÀµÀï O¸ï¶mù±³ ¶¢WÛ¶m LOµ Èmv hµ±µÀ¢¸hµ) m¸OµÀ ¶¢WÛAl¼.

C¶pÁýêfµÀ Êm¶mÀ OµÃf¸ sÇASµyµÃ±µÀvÎn O¸ï¶mù±³ D¶ªêiñvÎ Vɱ¼ 2-3 ÈmvvÀ WOºhµù VɱÀÀAVµÀOµÀm¸é¶mÀ. 2-3 ÈmvvÀ C±ÀµÀ¶pêdºOº ¶m±ÀµÀA O¸Oµ q϶¢fµAhÍ f¸Oµà±µÀô ¶m±ÀµÀ¶¢ÀlµfµA Oµ¶¨àA Cm¸é±µÀ. C¶pÁýêfµÀ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£ÀOº ¶È¢ÀÀOµÀÖOµÀm¸é¶mÀ. ±ÐY lɶ¢«¸æ¶mA ¶mOµÀ È¢zõ ¶pÁ¹Y VɱÀµÀAd¹¶mÀ l¸n¶¢v¶m m¸ O¸ï¶mù±³   ¢¸ïl¼ 3-4 ÈmvvÎ ¶ªA¶pÁ¹±µäAS¸ ¶m±ÀµÀ¶¢Ã±ÀÀïAl¼.

3

§ñ OÇ.I´ª. »ªlµç±¸¶¢À±ÀµÀï

¶¢ÀÀP聆µOµ±µÀ,

OµÀAOµÀ¶¢À¶m¶¬zõ

hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ (h¸)

È¢ÀÀËsÇv³: 9880103397

m¸OµÀ ……G¶mé…… O¸ï¶mù±³ ¢¸ïl¼ Iv¹Adº N¶¨l¸vOµÀ WOºhµù VɱÀµÀAW¶m hµSµØdA vÉlµÀ C±ÀÀhÇ C±µ±ÀµÀñ¼¶m §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£ÀOº CtûʨOµA VɱÀµÀAW F ¢¸ïl¼¶mÀAfº È¢±ÀµÀÀOµÀÖfºn V¸vÀ «¸ö£À Cn sÉfµÀOµÀm¸é¶mÀ. F ¢¸ïl¼ ¶m±ÀµÀA C±ÀÀhÇ ¶pñi ¶ªA¶¢hµù±µA CtûʨOµA VɱÀÀAdÇ ¶¢À±µ¶¢OµÀAf¸ ¤ÀOµÀ ¶pÁ¹Y VÉ«¸ï¶mÀ. Cn sÉfµÀOµÀm¸é¶mÀ. E¶pÁýêfµÀ ¢¸ïl¼ ¶pÁ¹±¼åS¸ ¶m±ÀµÀ¶¢À±ÀµÀ¶ml¼.

4

§ñ¶¢Ài EAlµÀ¶¢Ài

§ñ ¶¢À±¼±ÀµÀgä

ȬhÇå¶m¶¬zõ

hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ (h¸)

rÒ´m: 0816-2291790

È¢ÀÀËsÇv³: 9448697318

m¸OµÀ ¶¢WÛ¶m O¸ï¶mù±³ Iv¹Adº ¶¢ÀAlµÀvOµÀ¶m±ÀµÀ¶¢À¶¢vÉlµÀ C±ÀÀhÇ C±µ±ÀµÀñ¼¶m §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶mA¶mOµÀ È¢zõ CtûʨOµA VDZÀÀAW È¢fµÀOµÀm¸é¶mÀ. CAhÇ m¸ ¢¸ïl¼ ¶ªA¶pÁ¹±µäAS¸ ¶m±ÀµÀ¶¢À±ÀµÀÀ¶ml¼.

5

§ñ »ª.±ÀµÀ´ª. sûѱµ±ÀµÀï

±Ç£¶mÀï E´ª ȪêOµà±³

¶mA.62, ¥¹±µl¸lÉ£ ¶mSµ±µ

hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ

È¢ÀÀËsÇv³: 9379701256

2007 vΠ m¸OµÀ Oºfºé VÇfºqϱÀÀAl¼ CAlµÀOµÀ sÇASµyµÃ±µÀ vÎn ¶¢Àgºq¸v³ D¶ªêiñvÎ Cf³£Àd³ C±ÀµÀﶢÀAlµÀvÀ ¢¸fº¶m m¸OµÀ ¶m±ÀµÀA C¶¢vÉlµÀ. C±ÀÀhÇ C±Ç±ÀµÀñ¼¶m §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶m¶¢ÀÀ¶mOµÀ È¢zõ lɶ¢ÁfºOº CtûʨOµA VɱÀÀAW ¶pñi ¶ªA¶¢hµù±µA ¶¢WÛ CtûʨOµA VÇOº«¸ï¶mÀ ¶¢À±µ¶¢OµÀAf¸ Èmm¸lµÀ ¶ªî±µgVɶªÀOµÀAd¹¶mÀ. m¸OµÀ G¶mé Oºfºé       Iné  ¶¢ÀAlµÀvÀ ¢¸fº¶m ¶m±ÀµÀ¶¢À¶¢ÀdA vÉlµÀ. Cv¹SÇ GAl¼ ¶m¶mÀé F ¢¸ïl¼¶ªÀAfº ¶m±ÀµÀ¶¢À¶¢ÁhµÀ¶mév°µ±¸vÀ, ¶m±ÀµÀA C¶¢ÁhµÀAlµ¶mé ¶m¶¢ÀîOµA m¸OµÀ OµvS¼Al¼.

6

§ñ C¥ÑO³ OµÀ¶¢Ã±³ ËYÇ´m

1¶¢ O¸ñ´ª, ËYÇ´m dÇA¶pv³ lµSµØ±µ, hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ

S¼±µ£ CASµfº

È¢ÀÀËsÇv³: 9448174603

m¸OµÀ “w¶¢±³ »ª±Ð»ª´ª” ¢¸ïl¼hÍ ±ÇAfµÀ ¶ªA¶¢hµù±¸vÀ ¶mÀAfº s¹lµ¶pfµÀhµÀm¸é¶ªÀ. m¸ w¶¢±³ ¶pÁ¹±¼å      f¸Oµà±µÀ VÇq¸ï±µÀ El¼ D¶p±É¶¨´m VɱÀÀȪå hµ¶pê ¶m±ÀµÀ¶¢À¶¢lµÀ Cm¸é±µÀ. C¶pÁýêfµÀ C¶mÀsûµ¶¢A G¶mé ËÈ¢lûµÀïv¶mÀ Oµwʪ¥¹¶mÀ ¢¸±µÀ Cv¹SÇ VÇq¸ê±µÀ.

m¸OµÀ l¼OµÀÖhÍ VµfµA vÉlµÀ. C±ÀÀhÇ D ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÎ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£ÀOº ¶pÁ¹Y VDZÀÀ´ª ¶m±ÀµÀ¶¢À¶¢ÁhµÀAl¼ C¶mé ¶ª¶¢ÃV¸±µA hÇw»pAl¼.

Êm¶mÀ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ lɶ¢«¸æ¶mA¶mOµÀ È¢zõ ¶pÁ¹Y VDZÀÀAWº F £lµAS¸ È¢fµÀOµÀm¸é¶mÀ “m¸OµÀ¶mé  F ¢¸ïl¼¶m±ÀµÀA VDZÀÀ vÉl¸ ¶m±ÀµÀ¶¢À¶¢Ád¶mÀ l¸±¼ VµÃ»pAVµÀ Cn sÉfµÀOµÀm¸é¶mÀ” sÉfµÀOµÀ¶mé KlµÀ ±ÐYvÎ m¸ OµÃhµÀ±µÀ EAd±³ Èmd³ VµÃ¶¶ªÀåAfµS¸ È¢s³ ËȪd³ vÎ “w¶¢±³ »ª±Ð»ª´ª” (¢¸ïl¼Oº D¶p±É¶¨´m) ¢¸ïl¼Oº fÇwôvÎn SµASµ±¸´¢À D¶ªêiñvÎ D¶p±É¶¨´m VDZÀµÀVµfµÀ¶mÀ CnhÇw»ª¶ml¼. D £lµAS¸ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À ¶¢ÃOµÀ l¸±¼ VµÃ»pAV¸±µÀ. CAlµÀ¶¢v¶m Êm¶mÀ ¶pñi ¶ªA¶¢hµù±µA §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶mAOµÀ È¢zõ ¶pÁ¹Y VɱÀµÀ«¸ï¶mÀ.

7

§ñ t.I´m. ovOµAeµ±ÀµÀï

vÉd³. ¦¶¢gä

sAfº¶¬zõ, SµÀtì (h¸)

rÒ´m: 0816- 280018

È¢ÀÀËsÇv³: 9964524017

m¸OµÀ ¶m±¸vsûµv¾¬m¸v³ Iné ¶¢ÀAlµÀvÀ¢¸fº¶À ¶m±ÀµÀ¶¢À¶¢ vÉlµÀ. C±ÀÀhÇ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶mA¶ªOµÀ È¢zõ ¶pÁ¹Y VɱÀµÀAW ¶ªA¶¢hµù±µA LOµ«¸±¼ CtûʨOµA VɱÀÀ«¸¶mn 4- 5 ÈmvvÎô m¸OµÀ¶mé YsÀì¶m±ÀµÀ¶¢À±ÀÀ¶ml¼.

8

§ñ ¶ªÃ±µ¶pê

§ñ ±ÀµÀl¼çS¸¶m±ÀµÀï

C±Ç±ÀµÀñµÀ (lµSµØ±µ)

hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ (h¸)

È¢ÀÀËsÇv³: 9342237397

m¸OµÀ ¶¨ÀSµ±³ ¢¸ïl¼ IOµÀÖ¶¢±ÀµÀï ¶ªÀ»ªåS¸¶¢ÁAfÇl¼. J¶¶pnVDZÀµÀvÉOµ  qϱÀÇÀ¢¸fºn. ¶ª±¼ùAS³ ȬÃAOµÀ È¢zõ WOºhµùVɱÀÀAVµÀOµÀm¸é    ¢¸ïl¼ hµSµØvÉlµÀ. CAlµÀ¶¢vô ¶¢ÃOº §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À l¼OµÀÖ Cn   CtûʨOµA VDZÀµÀAW. ¶pñi ¶ªA¶¢hµù±µA CtûʨOµA VɱÀÀ«¸å¶mÀ Cn Ê¢fµÀOµÀm¸é¶mÀ CAhÇ 3 ÊmvvÎ m¸OµÀ¶mé ¢¸ïl¼ ¶m±ÀµÀA C±ÀµÀ¶¢l¼.

9

§ñ¶¢Ài »ªlµçSµASµ±ÀµÀï

§ñ ¶ªÃ±µ¶pê

C±Ç±ÀµÀñµÀ (lµSµØ±µ)

hµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ (h¸)

È¢ÀÀËsÇv³: 9342237397
m¸OµÀ SµAfµ¶¢Ãv YsÀ춢vô D¶®±µA SÍAhµÀ¶mÀAfº vζpvOº È¢yµõfµA Oµ¶¨àAS¸ GAf¸l¼. §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£ÀOº ¶pÁ¹Y VDZÀÀAW ¶m¶mÀé F ¢¸ïl¼ ¶mÀAfº ±µ°ºAVµÀ «¸ö£À Dn ¶¢À¶m¶¶ªÀvΠȢÉfµÀOµÀm¸é¶mÀ E¶pÁýêfµÀ SµAfµ¶¢Ãv ¢¸ïl¼ ¶pÁ¹±¼å S¸¶m±ÀµÀ¶¢À±ÀÀ¶ml¼.
10

§ñ ¶pÁdඬ¶mÀ¶¢À±ÀµÀï,

t.ȬV³. ±µ«¸å,

ȬSÇرµ

HµÀhµÀ¶¢ÀOµÃ±µÀ ¶mSµ±µA

È¢ÀÀËsÇv³: 9972746748
m¸OµÀ ¶¢ÀÃhµñOж¥ ¢¸ïl¼. l¸n¶¢vô¶¢ÀÃhµñAvΠ    ±µOµåA OµÃf¸ ¶¢VÇÛl¼. V¸v¹ D¶ªêiñvÎ WOºhµù VɱÀÀAVµÀOµÀm¸é V¸v¹ ¶¢ÀAlµÀvÀ ¢¸fºm¸¶mÀ. hµSµØvÉlµÀ. C±ÀÀhÇ C±µ±ÀµÀñ¼¶m §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À Oº CtûʨOµA VɱÀÀAW m¸OµÀ Ê¢ÀvÀ VɱÀµÀ¶¢Àn q¸±¼æAV¸¶mÀ. E¶pÁýêfµÀ m¸OµÀ 75 ¥¹hµA hµS¼Ø¶ªl¼. ¶pÁ¹±¼åS¸ ¶ª±ÀµÀA C¶¢ÁhµÀAlµ¶mé ¶m鶢ÀîOµA GAl¼.
11

§ñ¶¢Ài ¥¹±µlµ¶¢Àî

Oµ±¼SÓfµ¶m¶¬zõ

SµÀtì (h¸)
Êm¶mÀ ¶ªAh¸¶mA OбµOµÀ §ñËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£Àn q¸ñ±¼æAVµ¶¢ÀÀ. CtûʨOµA VɱÀµÀAW ¶pñi ¶ªA¶¢hµù±µA CtûʨOµA VDZÀÀ«¸å¶mn Ê¢fµÀOµÀm¸é¶mÀ. m¸OµÀ E¶pÁýêfµÀ LOµ OÍfµOµÀ LOµ OµÃfµÀ±µÀ Gm¸é±µÀ.
12 §ñ £. Oºñ¶¨ä¶¢Àñ¼å
m¸OµÀ ËÈ¢±µ´ª ¢¸ïl¼¶¢vô VDZÀÀï O¸vÀ ¶ªêAlµ¶m vÉlµÀ. ¶mfµ¶¢fµA C±ÀÇÀïl¼O¸lµÀ. WOºhµù VɱÀÀAV¸¶mÀ ¶¢ÀAlµÀvÀ ¢¸f¸¶mÀ. ¶pñ±ÀÇÃY¶mA vÉOµqÒ±ÀÀAl¼.      ËÈ¢Àl¸yµ §ñ ¶pÁd౸¶¢À±ÀµÀï¶m¶¢±µÀ, §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£ÀOº ¶pÁ¹Y VDZÀµÀAVµ¶¢Àn VÇq¸ê±µÀ. m¸OµÀ E¶pÁýêfµÀ ¶m±ÀµÀA C±ÀÀ¶ml¼.
Last Updated on Sunday, 07 March 2010 08:28