Slide Show

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

Font Loading Problem?

The content of this website is in Telugu Language. Please download the BRH Telugu RN font from here and copy to your system's fonts directory. For ex: If you are Windows users, copy font to your %windows%\fonts directory (ex. c:\windows\fonts) and browse the site. If you are LINUX users, login as "root", copy font to your ./usr/share/fonts/ttf directory and browse the site.

Site Statistics

Content View Hits : 13366

lɶ¢Án ¶ª±µêA ¶¢À»¬¶¢À:

ElÉ lÉ¢¸v±ÀµÀA ¶ªævAvÎ LOµ lɶ¢hµ ¶ª±µêA O¸vA ¶mÀAW §ñ °ÉhµñA ¶mÀ VµÃ¶ªÀOÍAdÀAdÀAl¼ Cn VǶpÁýêhµÀm¸é±µÀ. F q¸¶¢ÀÀ §ñ q¸vÀ ¶¢ÀvÉô¶¥ö±µ«¸ö£À lɶ¢«¸æ¶mA ¶mÀAW §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶mAOµÀ ±¸iñ ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÎ VDZµÀ¶¢Á o±µÀ£ÀAlµ Fl¸fµÀhµÀ ¶¢WÛ OÍl¼ç O¸vA §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶mAvÎ ¶¢ÁAl¼ qÒhµÀAdÀAl¼. Ev¹ ¶¢¶ªÃå qÒhµÀ¶mé l¸né C±¼±ÀµÀñµÀ S¸ñ¶¢À¶ªÀævÀ VµÃ»ªm¸±µÀ. LOµÖOµÖ «¸±¼ El¼ YÑïi±¼ôASµA wASµA¶mÀ VµÀdºàO¸n ¶pfµÀSµ W¶pÁýêO¸n ÈplµçS¸ Oµn»p«¸ål¼. £ÀS¼w¶m ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÎ F ¶ª±µêA «¸¶¢Ã¶mï W¶mé q¸¶¢ÀÀ ±µÃ¶pAvÎ Oµ»ª»p¶ªÀåAl¼.

 

 

§ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À ¶pÁ¹Y VɱÀµÀf¸nOº ¶¢¶ªÀå¶mé¶pÁýêfµÀ ChµnOº hÇw±ÀµÀOµÀAf¸ JËlÇm¸ CAdÀ¶¢ÀÀ¶pêfµA JAdÇvÎ Y±¼S¼hÇ ¶pÁ¹Y¹±¼ V¸Oºw hÇ»ª¶m È¢AdmÓ D ¶ª±µêA ¶¢WÛ ¢¸Oºw ¶¢ÀÀAlµ±µ ¶pfµÀOµÀAdAl¼. C¶pÁýêfµÀ Chµfºn vζpwOº È¢yµõn¶¢ölµÀ. El¼ ChµfºOº D ¶ª±µêA IVµÛ±¼Oµ. C¶pÁýêfµÀ ¶pÁ¹Y¹±¼ ¶¢Àzõ È¢¶mOºOµ È¢zõ «¸é¶mA VÉ»ª ¶¢Àzõ ËÈmÊ¢lµïA hµ±ÀµÃ±µÀVɶªÀO¸n, hµ¶pÁýê C±ÀÀAlµn L¶pÁýêO¸n Oµ±µÃ걸né È¢wS¼AW °µ¶¢Ã¶p¶m CfºS¼hÇ D ¶ª±µêA È¢wôqÒhµÀAl¼.

 

 

a£hµAvÎ Y±¼S¼¶m nYËÈ¢À¶m ¶Td¶m:-

1986 ¶ªA¶¢hµù±µAvÎ §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶mA¶mÀ Ctû¶¢Ål¼è Y±µÀSµÀhµÀAfµS¸ Y±¼S¼¶m ¶Td¶m VµÃ»ª¶m §ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢Áf¸ hµ¶m ¶pÁ¹Y¹ O¸±µïOµñ¶¢Ãv¶mÀ sûµOµÀåvÀ ¶mÀAW VɱÀÀAVµÀO¸A¶pÁAfºOº Cn VǶp궢VµÀÛ. Cl¼ Iv¹SµAf¸ »ªlµç¶pê¶mq¸yµïAvÎ sûµOµÀåvÀ §ñ SµÀ±µÀs¶ª¶pêS¸±µÀ ¶ªöVµÛAlµAS¸ lɶ¢«¸æ¶mA £ÀOµÀ Ctû¶¢Ål¼è ¶p¶mÀvÀ VɱÀÀAVµÀVµÀAfºOº. ¢¸yµõOµÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ Oµ±µfµSµ±µ±ÀµÀ §ñ l¼. I´ª.£. ¶¥AOµ±µ¶pê ¢¸yµõOµÀ (¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ Clû¼O¸±¼) ¶ª¶¬Oµ±¼AVµÀVµÀAfǶmÀ. LOµ«¸±¼ §ñ SµÀ±µÀs¶ª¶pê ¢¸yµõOµÀ C±¼±ÀµÀñ¼¶m S¸ñ¶¢À¶ªævÀ Y±¼S¼ §ñ SµÀ±µÀs¶ª¶pê VɱÀÀ¶ªÀå¶mé lɶ¢«¸æ¶m Ctû¶¢Ål¼è ¶p¶mÀvÀ ¶ªSµAvÎmÓ »ªwÊpn, Êm¶mÀ ±¸¶pd¶mÀAW F lɶ¢«¸æ¶mA ¶p¶mÀvÀ VɱÀÀAVµ¶mÀ Cn VÇ»pên È¢zõqÒÈ¢À¶mÀ. ¶¢À±µÀ¶ªd±ÐY Glµ±ÀµÀA ¶pÁ¹Y¹±¼ ¶¢WÛ VµÃ«¸d¶pÁfµÀ q¸¶¢ÀÀ ¢¸Oºw lµSµØ±µ ¶pfµÀO¸n¶¢ÁAl¼. ¶pÁ¹Y¹±¼ l¸±¼ ¢¸yµõOµÀ F £¶¨±ÀµÀAné VÇq¸ê¶mÀ. I H±¼Y¶mA OµÃf¸ ¶¢WÛ VµÃ«¸±µÀ. C¶pÁýêfµÀ S¸ñ¶¢À¶ªævÀ LOµ Ehµåfº OµÀAfµvÎ q¸vÀ hǶªÀO¸n ¶¢WÛ COµÀfµ . q¸vÀ h¸S¼ hµ±¸öhµ COµÀf¸ ¶pfµÀO¸n¶mÀ. S¸ñ¶¢À¶ªævÀ ChµnhÍ ¶¢Ãh¸ôfº lɶ¢«¸æ¶mA Ctû¶¢Ål¼è ¶pm¸vÀ VɱÀÀAVµÀl¼OµÀ L»pêAVµlµ±µÀ. l¸Ai D ¶ª±µêA I¶¢ö±¼Oº Oµ¶msfµÀOµÀAf¸ COµÖfµ¶mÀAW ¶¢Ã±ÀµÀA C±ÀÀÊp£À¶mÀ.

Last Updated on Sunday, 07 March 2010 08:47