Slide Show

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

Font Loading Problem?

The content of this website is in Telugu Language. Please download the BRH Telugu RN font from here and copy to your system's fonts directory. For ex: If you are Windows users, copy font to your %windows%\fonts directory (ex. c:\windows\fonts) and browse the site. If you are LINUX users, login as "root", copy font to your ./usr/share/fonts/ttf directory and browse the site.

Site Statistics

Content View Hits : 13369

Glµí£AW¶m wASµA §ñ q¸vÀ ¶¢ÀvÉô¶¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶mA:-

§ñ ËÈ¢lµïm¸kɶ¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶mA È¢ÀOµÀ lɶmÀOµ s¹SµAvÎ VDZµÀ¶¢Á ¶ªævAvÎ LOµ OµÀAfµvÎ §ñ q¸vÀ ¶¢ÀvÉô¶¥ö±µ «¸ö£À LOµ W¶mé lɶ¢«¸æ¶mA ¶¢ÁAl¼. EOµÖfµÀ¶mé ¶¢À¶mÀ¶¨ïvÀ ¶pñi©¸á»pAW¶m wASµA  O¸lµÀ. COµÖfµ ¶pÁdºà¶m wASµA. F ¶ªævA £ÀOµ ¶¥Oºå ¶pÁ¹±µöO¸vAvÎ El¼ C±µgï ¶pñlɶ¥A q¸vÀ ¶¢ÀvÉô¶¥ö±µ «¸ö£À lɶ¢«¸æ¶mA¶¢ÁAf¸ ¶ªævAvÎ LOµdº ¶pÁdà ¶¢ÁAf¸l¼. C±µgï ¶pOµÖvÎ ¶¢Àvô¶pê¶pwô ˱ÇhµÀvÀ ¶p¶¥À¶¢ÁvÀ Ê¢À¶¢ÁhµÃ C±µgïAOµÀ È¢vÀhµÀAfº±¼. COµÖfµ Ê¢À¶¢ÁhµÀ¶mé ¶p¶¥À¶¢ÁvÎ LOµ ¶p¶¥À¶¢Á ¶pÁdà lµSµØ±µOµÀ È¢zõ ¶pÁdà    »ªvêA q¸vÀ nfºVµÀVµÃ¶¢ÁAfǶmÀ. C¶pÁýêfµÀ S¸ñ¶¢À¶ªÀævÀ l¸nn VµÃ»ª COµÖfµ ¶pÁ¹Y VɶªÀOµA»pAfº±¼. COµÖfµ 5-6 CASµy¹v IËÈ¢¶m wASµA         . COµÖfµ Y¶mA     «¸±¼ LOµ lɶ¢«¸æ¶mA¶mÀ n±¼îAWl¼. l¸n ¶¢ÀÀAl¸ q¸vÀ ¶¢ÀvÉô¶¥ö±µ «¸ö£À J±¸êfµÀ D±ÀÀAl¼.

F ¶ªævA SµÀ±¼AW ¶¢Àv³ ¶pñhµï°µhµ J£ÀAl¸: -

q¸ñW¶m O¸vAvÎ EOµÖfµ D¶¥ñ¶¢ÀA VɶªÀO¸¶mé sÀÀ»¨vÀ sûµÃ£Àvζ¢Á¶mé wASµA¶mÀ hµ¶¢À l¼¶¢ï lµÅ»¨ávÎ VµÃ»ª wASµA¶mÀ          . COµÖfµ q¸vÀ OµÃf¸                        . l¸n ¶mÀAW l¸nOº §ñ q¸vÀ ¶¢ÀvÉô¶¥ö±µ «¸ö£À Cn Êp±µÀ Èpdºà LOµ W¶mé SµÀfºn OµdºàO¸n lɶ¢Áné F ¶ªævA È¢¶mÀOµ ¶pdàAS¸¶¢Á¶mé C±µgïA ¶mÀAW D¶¢ÅhµA Co ¶¢ÀAl¼OµÀ ¶pÁ±¸gA¶mOµÀ ¶pñi ¶ªA¶¢hµù±µA J¶mÀSµÀvÀ SµÀA¶pÁ         Cfµ¶¢ÁvÀ¶mÀAW LOµ n±¼ç¶¨á ¶¢Ã±µØAvÎ l¸ö±¸ C±¼±ÀµÀñµÀ S¸ñ¶¢À ¶pñlɶ¥AvÎ Vɶ¢Àf¸nOº ¶¢¶ªÀåAd¹±ÀÀ.      ¶¢WÛ¶m J¶mÀSµÀvÀ VDZµÀ¶¢Á OµÀ ¶¢WÛ F ¶pv¹fºO¸n I¶¢ö±¼Oº ¶®»ªOµ±µA Vɶ¢ÀOµÀAf¸ ¶¢WÛ¶m 2-3 ±ÐYvÎô hµ¶¢ÀAhµOµÀ h¸¶¢Á       È¢zõ q¸¶¢ÁVµÀAfǶmÀ.

 


 

Last Updated on Sunday, 07 March 2010 08:56